Stravování

lodickovaskolka logo

 Jídelníček Přihláška k bezhotovostní platbě stravného  

 Platba a dokumentyeating 796489 640

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA

Školní jídelna nabízí strávníkům bezhotovostní platební styk formou svolení k inkasu z účtu.
Platby jsou stahovány vždy k 20. v měsíci.
Záloha /jistina/ pro děti MŠ je 1 500,-.
V příslušné bance je nutno založit svolení k inkasu ve výši příslušné jistiny.
Naše č. účtu: 19528761/0100  
Pokud máte o tuto službu zájem, vyplňte uvedenou přihlášku a odevzdejte ji u okénka vedoucí školní jídelny při platbě stravného nejpozději do 10. v měsíci

V případě, že na účtu nemáte potřebnou sumu peněz a platba neproběhne, je třeba zakoupit stravné hotově.
Vyplňte čitelně, tiskacím písmem.

V případě nejasností tel. číslo: 596 712 227

Provozní řád školní jídelny

V účinnosti od 1. 9. 2020
1) Provoz ŠJ
se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy.eating 796490 640
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše
vybraných potravin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

2) Výdejní doba
Pitný režim 7:00 hod.
Přesnídávka 8:50 - 9:00 hod.
Pitný režim 11:00 hod.
Oběd 11:40-12:00 hod. 
Svačina 14:00-14:10 hod. 
Pitný režim-kroužky 14:45 hod.
Výdej do jídlonosičů 11:15 - 11:40 hod. 

3) Výše stravného
Výše stravného je určena předpisem ředitelky školy, V základních kategoriích činí:
děti 3 - 6 let 39 Kč
děti 7-10 let 43 Kč

4) Placení stravného
a) placení se provádí inkasem na stravovací účet ŠJ, číslo: 19528761/0100
b) hotově v kanceláři ŠJ
Strávník má nárok na oběd jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda.
Nezaplacená strava v termínu nebude vydávána!

5) Odhlášky ze stravování
Na přechodnou dobu se provádí v kanceláři ŠJ osobně či telefonicky na čísle 596712227,
každý pracovní den v době od 6:00 hodin do 13:00 hodin, nejpozději však do 13:00 hodin
je nutné odhlásit oběd pro příští den. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

6) Stav konta
Každý strávník může zjistit:
a) osobně v kanceláři ŠJ
b) telefonicky v kanceláři ŠJ - při výběru stravného

7) Vyúčtování na konci školního roku
Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:
a) nechat na kontě zůstatek pro příští školní rok,
b) převést zůstatek na bankovní účet,
c) převést zůstatek na konto sourozence,
d) vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu.
Pokud strávník nezadá žádný z požadavků, zůstávají peníze na kontě pro příští školní rok.

8) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna
V těchto dnech jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech
strávníci budou s předstihem informováni na nástěnce u vchodu do MŠ, nebo prostřednictvím pedagogů.

9) Jídelní lístek
Na každý týden je vyvěšen v prostoru MŠ a dále je vyvěšen na webových stránkách školy.

10) Výdej obědů
Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci
v jídelně ( vyhláška č.107/2005 Sb.§2 odst.7). Porce jídel jsou připravovány podle platných norem.
Proto se ustanovení vyhlášky č.107/2005 Sb. vztahují pouze na žáky, kteří se zúčastní vyučovacího procesu – tedy nikoliv na žáky v době jejich nemoci a prázdnin, kdy o ně pečuje rodina. Pokud by si rodiče přáli obědy pro dítě v této době odebírat, musí uhradit plné náklady na přípravu oběda s výjimkou prvního dne nemoci, kdy se podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.§ 4 odst. 9 první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole považuje za pobyt ve škole.

11) Organizační zajištění provozu:

Vedoucí kuchařka: Pavelková Vlaďka

Kuchařka: Mišíková Adriana 

12) Dotazy, připomínky
Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí, případně s personálem kuchyně.