O škole

Velmi stručně z historie:

Naše škola byla postavena jako první školní budova v nejmladším a největším ostravském sídlišti Dubina. Vyučování bylo zahájeno 1. 9. 1987 v jednom pavilonu a v pavilonu pro školní družinu. V prvním roce se ve 13 třídách vyučovalo 390 žáků. O tři roky později měla škola již 821 žáků. Do nově postavených bytů se stěhovaly další mladé rodiny a dětí přibývalo. Školní rok 1992/93 přinesl 1104 žáků, prvních tříd byl otevřen rekordní počet a to 15 (1.A-1.O). V té době jsme patřili mezi největší školy v kraji. Počet žáků kulminoval o 3 roky později, kdy se v 52 třídách  vyučovalo 1429 žáků, škola se rozšířila o 2. stupeň. To už jsme byli největší školou v České republice. Po výstavbě dalších škol v lokalitě Dubina nastal odliv mladších žáků a naopak naši žáci mohli plynule přecházet z 1. na 2.stupeň.
 

Současnost:

Od 1. ledna 2003 je součástí naší školy i MŠ J. Maluchy 105. V současnosti navštěvuje školu 382 žáků ZŠ a 80 žáků MŠ. Jsme „pavilónová škola“, kde v pavilonu Tv se nacházejí dvě velmi kvalitně vybavené tělocvičny. V těch, kromě výuky Tv, v odpoledních hodinách probíhají tréninky různých tělovýchovných jednot a klubů, do kterých docházejí i naši žáci – např. fotbal, florbal, volejbal, mažoretky aj. Také zde vyučuje ZUŠ Dr. Leoše Janáčka ( klavír, housle, bicí aj.), která má hlavní sídlo v Ostravě - Vítkovicích. V komplexu školy je umístěna i školní družina a jedna třída (předškoláků) MŠ.  

Na naší škole se žáci vyučují podle Školního vzdělávacího programu „Naše škola“. Na 1. stupni  zvyšujeme manuální zručnost žáků v rámci navýšení hodin pracovní činnosti, výtvarné a tělesné výchovy.  Na 2.stupni máme rozšířenou výuku tělesné výchovy zaměřenou na volejbal. Nadaným žákům se mimo jiné aktivity věnujeme také tím, že vyučujeme předměty Čj a M v rozdělených hodinách. Ve škole dobře funguje Školní poradenské pracoviště, ve kterém pracují a věnují se problémovým žákům speciální a sociální pedagog, školní psycholog a školní asistentka. 

V mateřské škole se děti vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu "Modrá vlnka her a objevů". Děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček a pomůcek, vhodných pro jejich optimální psychomotorický rozvoj a přípravu pro bezproblémový vstup do ZŠ.

Co naše škola dále nabízí:

- rozšířenou výuku tělesné výchovy zaměřenou na volejbal a školní volejbalový oddíl (součást Volejbalové akademie Ostrava)

- výuku s tablety iPad, notebooků, interaktivních tabulí, dataprojektorů

- logopedickou péči pro žáky 1.tříd pod vedením speciálního pedagoga

- inkluzivní vzdělávání v rámci projektu MMO "Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava"

- úzká spolupráce s pedagogicko - psychologickou poradnou

- individuální odpolední doučování a přípravu na výuku

- zaměření školy na enviromentální výchovu ( v roce 2018 škola získala titul EKOŠKOLA)

- výuku anglického jazyka od 1. třídy

- další cizí jazyk od 7. ročníku (ruský, německý)

- slovní a formativní hodnocení žáků

- výuku plavání ve 2. a 3. ročníku

- moderně vybavené odborné učebny výpočetní techniky, multimediální třídy, hudebnu, školní knihovnu, fyziku a další specializovaní   učebny

- účast žáků na sportovních i vědomostních soutěžích a olympiádách

- předmět speciální pedagogické péče pro žáky s podpůrnými opatřeními prováděnou kvalifikovanými speciálními pedagogy

- zájmové kroužky v odpoledních hodinách (keramický, turistický - s výlety o víkendech, sportovní hry, volejbalový, hru na flétnu, dramatický      aj.) a keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem

- sportovní aktivity v rámci Asociace školních sportovních klubů

- výuku v ZOO, v Lesní škole a v OZU

- školní jídelnu

- školní svačinky o velké přestávce ve škole

- svačinkový a nápojový automat

- zapojení školy do projektů EU, MŠMT, MŽP, SMO: “Celé Česko čte dětem“, „Ovoce a zalenina do škol“, „Mléko do škol", MAP Ostrava,   RRPOV, účast v mezinárodních projektech aj.

- mimoškolní činnost - dotované ozdravné pobyty v přírodě pro 1. a 2.stupeň, lyžařské a snowboardové kurzy

- tradiční akce pro rodiče s dětmi -  vánoční a velikonoční jarmark, Den Země, Zahradní slavnost, adventní zpívání na schodech aj.

- spolupráci se ZUŠ dr.Leoše Janáčka v O.-Vítkovicích - výuka na naší škole v odpoledních hodinách

- příprava předškoláků v naší škole - Školička

- záměr pro šk.rok 2020/2021 - realizace školního klubu pro žáky 2.stupně

 Co nabízí naše mateřská škola:

- vzdělávání dětí od 2 let věku

- třídu speciálně přizpůsobenou nejmenším dětem

- speciální logopedickou péči - třídu s asistenty pedagoga

- individuální péči

- projekt "Mámo, táto, pojď si hrát" - pravidelné společné aktivity dětí a jejich rodičů v prostorách tříd MŠ

- plavecký výcvik

- navštěvy solné jeskyně

- pořádání pravidelných akcí - Velikonoční a Vánoční jarmarky, zpívání na schodech, Běh naděje, hledání velikonočního vajíčka, piknik,   pasování školáků, spaní ve školce, zahradní slavnost, besídky aj.

- navštěvování akcí, besed, exkurzí v ZOO, Světě techniky, na farmách apod.

- pořádání divadelních představení

- Školičku - pro předškolní děti (příprava na 1. třídu)

- ekologické vzdělávání

- zdravé stravování