O škole

Velmi stručně z historie:

Naše škola byla postavena jako první školní budova v nejmladším a největším ostravském sídlišti Dubina. Vyučování bylo zahájeno 1. 9. 1987 v jednom pavilonu a v pavilonu pro školní družinu. V prvním roce se ve 13 třídách vyučovalo 390 žáků. O tři roky později měla škola již 821 žáků. Do nově postavených bytů se stěhovaly další mladé rodiny a dětí přibývalo. Školní rok 1992/93 přinesl 1104 žáků, prvních tříd byl otevřen rekordní počet a to 15 (1.A-1.O). V té době jsme patřili mezi největší školy v kraji. Počet žáků kulminoval o 3 roky později, kdy se v 52 třídách  vyučovalo 1429 žáků, škola se rozšířila o 2. stupeň. To už jsme byli největší školou v České republice. Po výstavbě dalších škol v lokalitě Dubina nastal odliv mladších žáků a naopak naši žáci mohli plynule přecházet z 1. na 2.stupeň. 

Současnost:

Od 1. ledna 2003 je součástí naší školy i MŠ J. Maluchy 105. V současnosti navštěvuje školu 369 žáků ZŠ a 95 žáků MŠ. Jsme „pavilónová škola“, kde v pavilonu Tv se nacházejí dvě velmi kvalitně vybavené tělocvičny. V těch, kromě výuky Tv, v odpoledních hodinách probíhají tréninky různých tělovýchovných jednot a klubů, do kterých docházejí i naši žáci – např. fotbal, florbal, volejbal, mažoretky aj. Také zde vyučuje ZUŠ Dr. Leoše Janáčka ( klavír, housle, bicí aj.), která má hlavní sídlo v Ostravě - Vítkovicích. Ke škole patří i odloučené pracoviště v bývalých prostorách MŠ na ul. J. Matuška, ve kterém je jedna třída MŠ a školní družina. 

Na naší škole se žáci vyučují podle Školního vzdělávacího programu „Naše škola“. Na 1. stupni zvyšujeme manuální zručnost žáků v rámci navýšení hodin pracovní činnosti, výtvarné a tělesné výchovy. Na 2. stupni se zaměřujeme na výuku informatiky, která probíhá mimo jiné i v rámci povinně volitelného předmětu. 

Co naše škola dále nabízí :

 • výuku Aj od 1. třídy
 • výuku 2. cizího jazyka od 7. ročníku
 • výuku plavání ve 2. a 3. ročníku
 • služby poradenského centra (školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce)
 • výuku odborných předmětů vedenou kvalifikovanými učiteli v odborných učebnách
 • kvalitní a moderní vybavení školy výpočetní, didaktickou a audiovizuální technikou, zvláště              moderní vybavení dvou počítačových učeben
 • individuální přístup k dětem se specifickými výukovými potížemi, reedukační péči pro tyto děti prováděnou kvalifikovanými pedagogy
 • estetické prostředí školy, multimediální třídy, hudebnu, školní knihovnu aj.
 • návštěvy různých kulturních, společenských a sportovních akcí, divadelních představení, exkurzí, besed, soutěží
 • výuku v ZOO, v Lesní škole a v OZU
 • zájmové kroužky na škole i v rámci ŠD: atletický, sportovní, keramický, turistický, šachový, dramatický, hra na flétnu aj.
 • pobyty žáků ve školách v přírodě, lyžařských kurzech
 • poznávací zájezdy do zahraničí – Paříž, Londýn
 • širokou nabídku volitelných předmětů na 2. stupni
 • zapojení školy do projektů:“Celé Česko čte dětem“, „Ovoce do škol“, „Kola pro Afriku“ aj.
 • možnost zařazení dítěte do školní družiny
 • stravování dítěte ve školní jídelně, výběr ze dvou jídel
 • pořádání tradičních akcí i pro rodiče žáků: vánoční a velikonoční jarmark, Den Země, zahradní    slavnost aj.
 • keramickou dílnu s keramickou pecí a hrnčířským kruhem

Co naše školka nabízí :

 • vzdělávání dětí od 2 let věku
 • třídu speciálně přizpůsobenou nejmenším dětem
 • speciální logopedickou péči
 • individuální péči
 • plavecký výcvik
 • navštěvování solné jeskyně
 • pořádání pravidelných akcí - Velikonoční a Vánoční jarmarky, zpívání na schodech, Běh naděje, hledání velikonočního vajíčka, piknik, pasování školáků, spaní ve školce, zahradní slavnost, besídky aj.
 • navštěvování akcí, besed, exkurzí v ZOO, Světě techniky, na farmách apod.
 • pořádání divadelních představení
 • Školička - pro předškolní děti (příprava na 1. třídu)
 • ekologické vzdělávání
 • zdravé stravování