Základní informace o zpracování osobních údajů pro zákonné zástupce

1. Úvodní informace

Vážení rodiče, 

naše škola, jako správce osobních údajů, si Vás tímto za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu  Nařízení  Evropského  parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) dovoluje informovat o základních aspektech zpracování  osobních údajů,  která probíhají v  rámci  činnosti  organizace,  jakož také o Vašich právech jako subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění. 

2. Důvody zpracování osobních údajů

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů: 

 na základě právních předpisů 

– školní matriky podle § 28 školského zákona

– evidence úrazů dětí, žáků a studentů podle § 29 školského zákona

– údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka, kteří se účastní školy v přírodě nebo zotavovací akce podle § 9 až § 11  zákona o ochraně veřejného zdraví

 • na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků

– seznamy, fotografie žáků, výtvarné a literární práce na webových stránkách školy, ve školních publikacích, nástěnkách, Almanachu školy, výstavách a přehlídkách za účelem propagace školy

– emailové adresy zákonných zástupců

– číslo bankovního účtu zákonných zástupců pro účel školního stravování

– jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy a školní družiny

– účast na mimoškolních akcích a doprava na ně

3. Předávání osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění stanovených účelů kromě organizace a jejich zaměstnanců  zpracovávané  také   jinými  osobami –  zpracovateli   (níže uvedenými), a to na základě smluv a právních předpisů o zpracování osobních údajů. 

– dm Software (školní evidence žáků)

– OVRON (evidence žáků přijatých ke vzdělávání)

– OSPOD (podněty pro jednání)

– PPP, SPC (podklady žáků pro vyšetření)

– Policie ČR (hlášení trestných činů, neomluvená absence)

– SCIO (testování žáků)

– Vema (mzdové účetnictví)

– Satum (hlášení údajů)

– MUDr. Harmečko (závodní lékař)

– VIS Plzeň (web školy)
 
4. Uchovávání osobních údajů

V souladu se zásadami GDPR jsou osobní údaje ve formě, které umožňují vaši identifikaci, uchovávány po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, smlouvách, vnitřních předpisech organizace nebo v uděleném souhlasu. Po naplnění účelu zpracování je zpracování osobních údajů ukončeno, nicméně dokumenty podléhající archivaci jsou nadále uchovávány pro archivační účely v souladu s příslušnými právními předpisy a spisovým a skartačním řádem organizace (k dispozici u vedení školy).

5. Práva žáků a zákonných zástupců

Jako subjekty údajů máte kromě obecného práva na informace o zpracování následující práva :

• právo na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů

 právo na výmaz (právo být zapomenut), toto právo představuje povinnost organizace jako správce zlikvidovat Vaše osobní údaje:

– pokud  již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny

– neexistuje-li žádný další právní důvod pro jejich zpracování 

– pokud byly osobní údaje zpracovány protiprávně

 Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.

• právo na přístup k osobním údajům se rozumí oprávnění subjektu údajů získat na základě žádosti od správce informaci, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud ano, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat

• právo na přenositelnost osobních údajů; podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste organizaci poskytl/a a právo požadovat předání těchto údajů jinému správci

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů můžete na základě následujících právních důvodů: 

– zpracování je nezbytné pro plnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

– pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany 

• právo požadovat omezení zpracování osobních údajů máte v následujících případech:

– pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby organizace mohla údaje ověřit

– vznesl/a jste námitku proti zpracování

– zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů

– organizace jako správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování

• právo kdykoliv odvolat souhlas, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu

• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob

 právo vznést stížnost, jestliže se domníváte, že zpracování  Vašich osobních údajů bylo porušeno GDPR; dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

 právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování; toto právo zajišťuje subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na auto matizovaném zpracování, včetně profilování. Jde o zajištění, aby se o právních účincích nerozhodovalo automatizovanými postupy bez lidského vlivu

6. Uplatnění Vašich práv

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID: zwvcv8, e-mailem na adrese kosare@kosare.cz , osobně ve škole nebo  poštou  na  adrese V. Košaře 121/6, 700 30, Ostrava – Dubina.

V případě žádosti o uplatnění Vašich práv Vám bude informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu však lze v případě potřeby a s ohledem na stížnost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. 

Veškeré Vaše žádosti budou vyřizovány bezplatně, s výjimkou případů, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, např. proto, že se opakuje. V takovém případě může organizace za vyřízení žádosti přiměřený poplatek.

7. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti zákonných zástupců žáků, včetně oprav, výmazu a vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je: 

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO 09692142.
Odpovědnou osobou za pověřence pro ochranu osobních údajů je

pan Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel. +420 227 031 495