SRPŠ

Výbor SRPŠ 

Předsedkyně: Stanislav Holiš

Hospodářka: Jana Bugalová

Jednatelka: Mgr. Jana Misiarzová

STANOVY

Název občanského sdružení :

Sdružení rodičů a přátel školy, V. Košaře 6, Ostrava - Dubina, o.s.

Sídlo   : ZŠ a MŠ, Ostrava - Dubina, V.Košaře 6, PSČ 700 30

Sdružení rodičů a přátel školy V. Košaře 6, Ostrava - Dubina, o.s. - dále jen SRPŠ.

Čl. I.

Sdružení je dobrovolnou organizací sdružující rodiče žáků jednotlivých tříd základní školy, 

další fyzické, popř. i právnické osoby ve smyslu : 

zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů 

a zákona č.342/2006 Sb. o změnách v evidenci obyvatel a některých dalších zákonech

Čl. II.

Hlavní cíle :

Hlavním cílem sdružení je dobře fungující spolupráce školy s rodinou a ostatní veřejností v otázkách :

 • koncepce výchovně-vzdělávací práce školy, její dlouhodobé i krátkodobé cíle
 • podmínek hmotného i personálního zabezpečení školy
 •  provozu školy včetně přidružených zařízení (školní jídelna, družina, tělocvična, školní pozemek, apod.)
 •  zájmové a odborné činnosti ve škole i v mimoškolní době
 •  spolupráce se školou v boji proti negativním jevům
 •  pomoci rodičů škole (vlastní prací členů, popř. sponzorováním nebo podnikáním)

Čl. III.

Orgány sdružení:

1. Základní organizační jednotkou je třídní kolektiv rodičů, který volí svého třídního důvěrníka.

2. Důvěrníci tříd pak přenášejí na výbor sdružení připomínky rodičů v mezidobí mezi 

celoškolskými  shromážděními.

3. Z třídních kolektivů jsou delegováni zástupci, z nichž je volen výbor SRPŠ, který organizuje 

činnost SRPŠ mezi plenárními schůzemi. Výbor sdružení se schází 1x měsíčně v průběhu 

školního roku.

4. Předseda – statutární zástupce sdružení, hospodář a jednatel jsou oprávněni jednat 

jménem sdružení samostatně, ostatní členové výboru jen na základě pověření výboru. 

O každém jednání podají zprávu  na nejbližší schůzi výboru SRPŠ.

5. Nejvyšším orgánem je Plenární schůze SRPŠ, která :

 •  projednává a schvaluje činnost výboru a revizní komise mezi plenárními schůzemi
 •  volí delegáty na schůzi, jež volí výbor SRPŠ a revizní komisi
 •  projednává a schvaluje rozpočet SRPŠ
 •  ke schválení jakéhokoliv návrhu je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných na schůzi třídního kolektivu a plenární schůze 
 •  plenární schůze se  schází min. 1x ročně v době třídních schůzek
 • třídní kolektivy se na plenární schůzi scházejí ve třídách, zprávy jsou předneseny ve školním rozhlase nebo třídním důvěrníkem, popř. pověřeným členem výboru
 • Diskuse a hlasování se pak zaznamená na hlasovací arch, který je spolu s prezenčníliinou a schválenými závěry dokladem o průběhu plenární schůze v daném kolektivu třídy. Výbor SRPŠ svolává 1x ročně plenární schůzi a schůzi delegátů k volbě výboru SRPŠ.

Čl. IV.

SRPŠ je samostatnou právnickou osobou a do jeho činnosti mohou státní a jiné orgány 

zasahovat pouze v mezích zákona.

Čl. V.

Zásady hospodaření :

1. Příjmy SRPŠ činí :

a) členské příspěvky

b) dary fyzických nebo právnických osob

c) výnosy z vlastních akcí

2. Výdaje pro jednotlivé druhy činností / dle bodu II. / budou každoročně stanoveny 

v rozpočtu, schvalovaném nejvyšším orgánem SRPŠ..

Toleranci u jedné rozpočtové položky do 5 000,- Kč  může schválit výbor SRPŠ ,

nad 5 000,- Kč je nutný souhlas nejvyššího orgánu SRPŠ.

Čl. VI.

Práva a povinnosti člena sdružení :

1. Členem sdružení může být každý rodič, jehož dítě navštěvuje ZŠ a MŠ V. Košaře 

v Ostravě-Dubině. Další  fyzické nebo právnické osoby mohou být členy sdružení 

na základě souhlasu výboru sdružení.

2. Všichni členové  sdružení mají stejná práva svobodně vyjadřovat své názory na činnost 

školy i SRPŠ, volit a být voleni do všech orgánů sdružení.

3. Povinnost členů sdružení je postupovat solidárně s ostatními členy k naplnění hlavních cílů 

sdružení (dle bodu II.), řádně vykonávat svěřenou funkci a ze své činnosti se zodpovídat 

orgánu, kterým byl do funkce zvolen.

Čl. VII.

Výbor SRPŠ a Revizní komise :

1. Výbor SRPŠ a Revizní komise jsou voleni delegáty plenární schůze a jednotlivých tříd.

2. Volební schůze delegátů je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní zástupci nadpoloviční většiny 

třídních kolektivů.

3. Pro zvolení člena je nutný 2/3 souhlas přítomných delegátů.

4. Výbor SRPŠ  na  prvním zasedání, po zvolení, zvolí předsedu a rozdělí funkce.

5. Pokud některý z členů nemůže vykonávat svou funkci, určí  výbor do této funkce             

dalšího člena ze svých řad.

6. Výbor SRPŠ  informuje o svých jednáních členskou základnu prostřednictvím zpráv na 

plenární schůzi a na webu školy a SRPŠ.

7. Členové revizní komise si na prvním zasedání, po zvolení, zvolí předsedu.

8. Revizní komise provede min. 1x ročně revizi hospodaření a podá písemnou zprávu plenární 

schůzi.

Čl. VIII.

Rozdělení funkcí ve výboru je přílohou těchto stanov – nepodléhá však registraci. Při změně předsedy 

o.s.  jako statutárního zástupce a osob oprávněných jednat jménem o.s. je potřeba provést přeregistraci 

na  MV ČR.

Projednáno a schváleno plenární schůzí SRPŠ dne 21. 9. 2013

 

Přílohy:

Třídní důvěrníci