Naše škola nabízí

Co naše škola nabízí:

 • výuku některých předmětů v 1.ročníku v anglickém jazyce metodou CLIL
 • logopedickou péči pro žáky 1.tříd pod vedením speciálního pedagoga
 • výuku s tablety iPad, notebooků, interaktivních tabulí, dataprojektorů
 • velmi dobrou spolupráci ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ – výchovný poradce, školní metodik prevence, kariérový poradce, speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog, školní asistent a asistent pro ukrajinské žáky
 • úzká spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou
 • individuální odpolední doučování a přípravu na výuku
 • rozšířenou výuku tělesné výchovy 
 • zaměření školy na enviromentální výchovu ( v roce 2018 škola získala titul EKOŠKOLA)
 • výuku anglického jazyka od 1. třídy
 • další cizí jazyk od 8. ročníku (ruský, německý), doplnění knihovny cizojazyčnými tituly
 • slovní a formativní hodnocení žáků
 • výuku plavání ve 3. a 4. ročníku
 • moderně vybavené odborné učebny výpočetní techniky, multimediální třídy, hudebnu, školní knihovnu, fyziku a další specializovaní učebny
 • účast žáků na sportovních i vědomostních soutěžích a olympiádách
 • předmět speciální pedagogické péče pro žáky s podpůrnými opatřeními prováděnou kvalifikovanými speciálními pedagogy
 • zájmové kroužky v odpoledních hodinách (keramický, turistický – s výlety o víkendech, sportovní hry, volejbalový, hru na flétnu, dramatický      aj.) a keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem
 • sportovní aktivity v rámci Asociace školních sportovních klubů
 • informatika disponuje nově zakoupenými robotickými pomůckami pro I. stupeň OZOBOTI, BLUE-boti, pro II.stupeň MICRO: BITY s příslušenstvím (Smart Home Kid) + Photon robot EDU.
 • moderní vybavení jednotlivých učeben (laserová řezačka s glavírovačkou, digitální šicí stroj, digitalní mikroskopy)
 • zrenovovaná učebna pro odborné předměty fyziky a chemie (pracovní místo s umyvadlem a skříňkou s moderními pomůckami pro každého žáka)
 • výuku v ZOO, v Lesní škole a v OZU
 • školní jídelnu – možnost výběru ze 2 jídel)
 • zapojení školy do projektů EU, MŠMT, MŽP, SMO: “Celé Česko čte dětem“, „Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do škol“, MAP Ostrava,   RRPOV, účast v mezinárodních projektech aj.
 • mimoškolní činnost – dotované ozdravné pobyty v přírodě pro 1. a 2.stupeň, lyžařské a snowboardové kurzy
 • volnočasové akce – Chorvatsko
 • Erasmus+ (jazykové pobyty a návštěvy škol v zahraničí)
 • TalentOVA!!! 
 • vzdělávání pedagogů – v rámci DVPP
 • tradiční akce pro rodiče s dětmi –  vánoční a velikonoční jarmark, Den Země, Zahradní slavnost, adventní zpívání na schodech aj.
 • příprava předškoláků v naší škole – Školička

Co nabízí naše mateřská škola:

 • logopedickou péči  pod vedením speciálního pedagoga při zařazení do běžných tříd
 • vzdělávání pro děti od 2 let
 • individuální přístup 
 • angličtina CLIL
 • podpora talentovaných dětí v programu NUMERÁČCI
 • podpora pohybu – 2 x týdně cvičení v tělocvičně
 • podpora výuky ICT
 • tenisová školička pod vedením zkušených trenérů Ridera Ostrava
 • školička bruslení pod vedením trenérů HC Vítkovice
 • lyžařská školička SUN OUTDOOR
 • školička In line bruslení
 • plavecký výcvik
 • školka v přírodě
 • mažoretky
 • keramika
 • logohrátky
 • judo
 • pohybovky pro nejmenší děti
 • hernička pro děti, které se chystají do mateřské školy
 • pravidelné odpoledne s rodiči-pečení vánoček a mazanců , lampiónový průvod s uspáváním broučků, malování vajíček aj.
 • pořádání pravidelných akcí se základní školou – Velikonoční a Vánoční jarmarky, zpívání na schodech, Orientační běh v Bělském Lese, hledání velikonočního vajíčka, putování lesem za skřítkem Podzimníčkem,   rozloučení se  školáky,  zahradní slavnost, besídky aj.
 • divadelní představení
 • Školičku – pro předškolní děti (příprava na 1. třídu)
 • ekologické vzdělávání
 • zdravé stravování