Naše škola nabízí

Co naše škola nabízí:

 • rozšířenou výuku tělesné výchovy zaměřenou na volejbal a školní volejbalový oddíl (součást Volejbalové akademie Ostrava)
 • výuku s tablety iPad, notebooků, interaktivních tabulí, dataprojektorů
 • logopedickou péči pro žáky 1.tříd pod vedením speciálního pedagoga
 • inkluzivní vzdělávání v rámci projektu MMO „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“
 • úzká spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou
 • individuální odpolední doučování a přípravu na výuku
 • zaměření školy na enviromentální výchovu ( v roce 2018 škola získala titul EKOŠKOLA)
 • výuku anglického jazyka od 1. třídy
 • další cizí jazyk od 7. ročníku (ruský, německý)
 • slovní a formativní hodnocení žáků
 • výuku plavání ve 2. a 3. ročníku
 • moderně vybavené odborné učebny výpočetní techniky, multimediální třídy, hudebnu, školní knihovnu, fyziku a další specializovaní           učebny
 • účast žáků na sportovních i vědomostních soutěžích a olympiádách
 • předmět speciální pedagogické péče pro žáky s podpůrnými opatřeními prováděnou kvalifikovanými speciálními pedagogy
 • zájmové kroužky v odpoledních hodinách (keramický, turistický – s výlety o víkendech, sportovní hry, volejbalový, hru na flétnu, dramatický      aj.) a keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem
 • sportovní aktivity v rámci Asociace školních sportovních klubů
 • výuku v ZOO, v Lesní škole a v OZU
 • školní jídelnu
 • školní svačinky o velké přestávce ve škole
 • svačinkový a nápojový automat
 • zapojení školy do projektů EU, MŠMT, MŽP, SMO: “Celé Česko čte dětem“, „Ovoce a zalenina do škol“, „Mléko do škol“, MAP Ostrava,   RRPOV, účast v mezinárodních projektech aj.
 • mimoškolní činnost – dotované ozdravné pobyty v přírodě pro 1. a 2.stupeň, lyžařské a snowboardové kurzy
 • tradiční akce pro rodiče s dětmi –  vánoční a velikonoční jarmark, Den Země, Zahradní slavnost, adventní zpívání na schodech aj.
 • spolupráci se ZUŠ dr.Leoše Janáčka v O.-Vítkovicích – výuka na naší škole v odpoledních hodinách
 • příprava předškoláků v naší škole – Školička

 

 Co nabízí naše mateřská škola:

 • vzdělávání dětí od 2 let věku
 • třídu speciálně přizpůsobenou nejmenším dětem
 • speciální logopedickou péči – třídu s asistenty pedagoga
 • individuální péči
 • projekt „Mámo, táto, pojď si hrát“ – pravidelné společné aktivity dětí a jejich rodičů v prostorách tříd MŠ
 • plavecký výcvik
 • navštěvy solné jeskyně
 • pořádání pravidelných akcí – Velikonoční a Vánoční jarmarky, zpívání na schodech, Běh naděje, hledání velikonočního vajíčka, piknik,   pasování     školáků, spaní ve školce, zahradní slavnost, besídky aj.
 • navštěvování akcí, besed, exkurzí v ZOO, Světě techniky, na farmách apod.
 • pořádání divadelních představení
 • Školičku – pro předškolní děti (příprava na 1. třídu)
 • ekologické vzdělávání
 • zdravé stravování