Výbor SRPŠ 

Předsedkyně: Radka Machová, DiS.
Hospodářka: Eva Hušťová
Jednatelka: Mgr. Jana Misiarzová

STANOVY

Název občanského sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy, V. Košaře 6, Ostrava – Dubina, o.s.
Sídlo: ZŠ a MŠ, Ostrava – Dubina, V.Košaře 6, PSČ 700 30
Sdružení rodičů a přátel školy V. Košaře 6, Ostrava – Dubina, o.s. – dále jen SRPŠ.

Čl. I.
Sdružení je dobrovolnou organizací sdružující rodiče žáků jednotlivých tříd základní školy, další fyzické, popř. i právnické osoby ve smyslu: 
– zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů 
– zákona č.342/2006 Sb. o změnách v evidenci obyvatel a některých dalších zákonech

Čl. II.
Hlavní cíle: 
Hlavním cílem sdružení je dobře fungující spolupráce školy s rodinou a ostatní veřejností v otázkách:
– koncepce výchovně-vzdělávací práce školy, její dlouhodobé i krátkodobé cíle
– podmínek hmotného i personálního zabezpečení školy
– provozu školy včetně přidružených zařízení (školní jídelna, družina, tělocvična, školní pozemek, apod.)
– zájmové a odborné činnosti ve škole i v mimoškolní době
– spolupráce se školou v boji proti negativním jevům
– pomoci rodičů škole (vlastní prací členů, popř. sponzorováním nebo podnikáním)

Čl. III.

Orgány sdružení:
1. Základní organizační jednotkou je třídní kolektiv rodičů, který volí svého třídního důvěrníka.
2. Důvěrníci tříd pak přenášejí na výbor sdružení připomínky rodičů v mezidobí mezi 
    celoškolskými  shromážděními.
3. Z třídních kolektivů jsou delegováni zástupci, z nichž je volen výbor SRPŠ, který organizuje 
    činnost SRPŠ mezi plenárními schůzemi. Výbor sdružení se schází 1x měsíčně v průběhu školního roku.
4. Předseda – statutární zástupce sdružení, hospodář a jednatel jsou oprávněni jednat jménem sdružení samostatně, ostatní členové výboru      jen na základě pověření výboru. O každém jednání podají zprávu  na nejbližší schůzi výboru SRPŠ.
5. Nejvyšším orgánem je Plenární schůze SRPŠ, která:
    – projednává a schvaluje činnost výboru a revizní komise mezi plenárními schůzemi
    – volí delegáty na schůzi, jež volí výbor SRPŠ a revizní komisi
    – projednává a schvaluje rozpočet SRPŠ
    – ke schválení jakéhokoliv návrhu je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných na schůzi třídního kolektivu a plenární schůze 
    – plenární schůze se  schází min. 1x ročně v době třídních schůzek
    – třídní kolektivy se na plenární schůzi scházejí ve třídách, zprávy jsou předneseny ve školním rozhlase nebo třídním důvěrníkem, popř. pověřeným členem výboru

  • Diskuse a hlasování se pak zaznamená na hlasovací arch, který je spolu s prezenčníliinou a schválenými závěry dokladem o průběhu plenární schůze
    v daném kolektivu třídy. Výbor SRPŠ svolává 1x ročně plenární schůzi a schůzi delegátů k volbě výboru SRPŠ.

Čl. IV.
SRPŠ je samostatnou právnickou osobou a do jeho činnosti mohou státní a jiné orgány zasahovat pouze v mezích zákona.

Čl. V.
Zásady hospodaření:
1. Příjmy SRPŠ činí: a) členské příspěvky
                                b) dary fyzických nebo právnických osob
                                c) výnosy z vlastních akcí
2. Výdaje pro jednotlivé druhy činností / dle bodu II. / budou každoročně stanoveny v rozpočtu, schvalovaném nejvyšším orgánem SRPŠ.
    Toleranci u jedné rozpočtové položky do 5 000,- Kč  může schválit výbor SRPŠ, nad 5 000,- Kč je nutný souhlas nejvyššího orgánu SRPŠ.

Čl. VI.
Práva a povinnosti člena sdružení:
1. Členem sdružení může být každý rodič, jehož dítě navštěvuje ZŠ a MŠ V. Košaře v Ostravě-Dubině. Další  fyzické nebo právnické osoby        mohou být členy sdružení na základě souhlasu výboru sdružení.
2. Všichni členové  sdružení mají stejná práva svobodně vyjadřovat své názory na činnost školy i SRPŠ, volit a být voleni do všech orgánů          sdružení.
3. Povinnost členů sdružení je postupovat solidárně s ostatními členy k naplnění hlavních cílů sdružení (dle bodu II.), řádně vykonávat                svěřenou funkci a ze své činnosti se zodpovídat orgánu, kterým byl do funkce zvolen.

Čl. VII.
Výbor SRPŠ a Revizní komise:
1. Výbor SRPŠ a Revizní komise jsou voleni delegáty plenární schůze a jednotlivých tříd.
2. Volební schůze delegátů je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní zástupci nadpoloviční většiny třídních kolektivů.
3. Pro zvolení člena je nutný 2/3 souhlas přítomných delegátů.
4. Výbor SRPŠ  na  prvním zasedání, po zvolení, zvolí předsedu a rozdělí funkce.
5. Pokud některý z členů nemůže vykonávat svou funkci, určí  výbor do této funkce dalšího člena ze svých řad.
6. Výbor SRPŠ  informuje o svých jednáních členskou základnu prostřednictvím zpráv na plenární schůzi a na webu školy a SRPŠ.
7. Členové revizní komise si na prvním zasedání, po zvolení, zvolí předsedu.
8. Revizní komise provede min. 1x ročně revizi hospodaření a podá písemnou zprávu plenární schůzi.

Čl. VIII.
Rozdělení funkcí ve výboru je přílohou těchto stanov – nepodléhá však registraci. Při změně předsedy o.s.  jako statutárního zástupce a osob oprávněných jednat jménem o.s. je potřeba provést přeregistraci na  MV ČR.

Projednáno a schváleno plenární schůzí SRPŠ dne 21. 9. 2013