Informace o školní družině

PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ DRUŽINA SE PŘEDSTAVUJE

Školní družina je součástí Základní školy V. Košaře 6, Ostrava-Dubina a každé oddělení má svou samostatnou místnost. Děti k aktivitám mohou využívat také tělocvičnu i školní hřiště. Každý měsíc jsou pro děti pořádány celodružinové akce (drakiáda, karneval, vánoční a velikonoční dílny, turnaje, soutěže aj.)

V souladu se ŠVP školní družiny jsou u dětí rozvíjeny dovednosti výtvarné, estetické, společenskovědní, hudební, přírodovědné, sportovní, zdravotní, dopravní. Také umožňujeme psaní domácích úkolů. V rámci ŠD nabízíme dětem tyto zájmové kroužky: hra na flétnu, logohrátky, pohybové hry, rukodělný kroužek, keramika, dramatický kroužek.

Zápis do školní družiny je nutné každoročně opakovat vyplněním nového Zápisního lístku.

Vychovatelky školní družiny:

Pleváková Renáta, vedoucí vychovatelka, tel.: 722 502 387; druzina@kosare.cz

Brachmanová Dagmar

Bc. Jaroslava Zlá

Úplata za školní družinu:

Platební informace:

Poplatek za školní družinu činí 100,- Kč měsíčně. Je možno zaplatit i jednorázově za pololetí, tj. 500,- Kč nebo celý školní rok, tj. 1000,- Kč. Platby jsou hrazeny bankovním převodem nebo výjimečně v hotovosti u vychovatelek školní družiny. Platby školného na daný měsíc musí být provedeny vždy nejpozději poslední pracovní den předcházejícího měsíce. Nebude-li žák řádně písemně odhlášen, je zákonný zástupce povinen uhradit stanovený příspěvek v plné výši i za měsíc, kdy žák zařízení již nenavštěvuje. Pokud za žáka není uhrazena úplata, ředitel školy rozhodne o vyloučení žáka z účasti ve školní družině.

Snížení a osvobození od úplaty:

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

 • účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi;
 • účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách;
 • účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře, a tuto skutečnost prokáže řediteli;
 • snížení nebo osvobození od úplaty v daném zařízení je možné i z důvodu, kdy dítě nebude pobývat ani jeden den v daném zařízení z důvodu nemoci, rekonvalescence, pozdějšího nástupu dětí do zařízení, nebo z vážných rodinných důvodů (distanční výuka, rotační výuka aj.)    
 

Rozdělení tříd pro školní rok 2021/2022

1. oddělení – Renáta Pleváková, 1.A (1. skupina), 2.A, 3.A (část)

2. oddělení – Bc. Jaroslava Zlá, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A (část), 5.B

3. oddělení – Dagmar Brachmanová, 1.A (2. skupina), 2.B, 3.A (část), 5.A (část)

Režim školní družiny:

RANNÍ PROVOZ

6.00 – 7. 45 h. – každý den, příchod na ranní družinu do 7.30 h. (zvoňte na zvonek družina)

6.00 – 8.45 h. – úterý, středa, čtvrtek – dělené vyučování 1.A, příchod do ranní družiny do 8.35 h. (zvoňte na zvonek družina)

PŘECHOD NA OBĚD (přehled pro vyzvedávání dětí po obědě)

Pondělí

 • 11.45 – 12.15 h. – 2.B, 3.A (2. skupina)
 • 12.40 – 13.15 h. – 1.A, 2.A, 3.A (1.skupina), 3.B, 4.A, 4.B, 5.A
 • 13.30 – 13.45 h. – 5.B
 

Úterý   

 • 11.45 – 12.15 h. – 1.A (1. skupina), 2.B
 • 12.40 – 13.15 h. – 1.A (2. skupina), 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.B
 • 13.30 – 13.45 h. –  5.A
 

Středa 

 • 11.45 – 12.15 h. – 1.A (2. skupina), 2.A, 3.A (1.skupina)
 • 12.40 – 13.15 h. – 1.A (1. skupina), 2.B, 3.A (2. skupina), 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B
 

Čtvrtek

 • 11.45 – 12.15 h. – 1.A (1. skupina), 2.A
 • 12.40 – 13.15 h. – 1.A (2. skupina), 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B
 

Pátek

 • 11.45 – 12.15 – 1.A, 2.A, 2.B, 3.A
 • 12.40 – 13.15 – 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B
 

ODPOLEDNÍ PROVOZ

11.40 – 13.20 h. – osobní hygiena a oběd dle rozpisu tříd

13.20 – 14.00 h. – odpočinková a rekreační činnost (četba, poslech pohádky, individuální hry, kreslení aj.)

14.00 – 15.00 h. – podle počasí pobyt venku, zájmová činnost dle tématických okruhů (výtvarná, estetická, společenskovědní, hudební, přírodovědná, sportovní, zdravotní, dopravní, pracovní)

15.00 – 15.30 h. – příprava na vyučování

15.00 – 16.00 h. – zájmové kroužky školní družiny

15.30 – 16.30 h. – spontánní činnost (rekreační a odpočinková)

Vychovatelky ŠD 

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Pondělí   15.00 – 16.00 h. – Hra na flétnu – p. vych. Pleváková

Pondělí   15.00 – 16.00 h. – Pohybové hry – p. vych. Zlá

Úterý        15.00 – 16.00 h. – Logohrátky – p. vych. Zlá

Úterý        15.00 – 16. 00 h. – Rukodělný (výtvarně-pracovní) – p. vych. Pleváková

Středa      15.00 – 16.00 h. – Dramatický kroužek – p. vych. Brachmanová

Středa      15.00 – 16.30 h. –  Keramika – p. vych. Brachmanová  

Kroužky – dramatický a keramika se střídají. Termíny konání kroužků mají děti zapsané v deníčku školní družiny.

Děti mohou navštěvovat pouze kroužky. Poplatek za kroužek je 100,- Kč/měsíc. Zápis do kroužků viz. zápis do ŠD. Zájmové kroužky budou začínat v týdnu od 20. 9. 2021.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

S ohledem na bezpečnost dětí a organizaci činností ve ŠD budou děti odcházet domů v určeném čase pouze v doprovodu p. vychovatelky (k východu ze školy). Dodržujte proto stanovené časy pro vyzvedávání dětí: 12.30 h., 13.30 h., 14.00 h., 15.00 h., po 15.00 h. kdykoliv.

Prosíme o respektování těchto zvolených časů. Jiné časy odchodů volte formou omluvenky.

Rodiče VŽDY čekají před vchodem do školy na příchod p. vychovatelky !!!

Vychovatelky ŠD

VNITŘNÍ PROSTORY ŠKOLNÍ DRUŽINY