Stravování


Informace pro strávníky ŠJ od 10. 5. 2021 

Výdej obědů pro strávníky od 10. 5. 2021

11.30 - 13.35 hod. žáci prezenční výuky

11.00 - 11.30 hod. žáci distanční výuky (do vlastních nádob)

  Do jídlonosičů pouze 11:00 - 11:30!

luchbox

Strávníci, kteří hradí stravné v hotovosti, si obědy na měsíc duben 2021 musí nahlásit.
Strávníci, kteří mají stravné hrazeno formou inkasa, mají automaticky navedeny obědy na měsíc duben 2021.
Pokud o obědy nemají zájem, jsou povinni si je sami odhlásit.
Za nepřihlášené ani neodhlášené obědy školní jídelna nezodpovídá.

 Všichni strávníci při odběru obědů v prostorách školní jídelny jsou povinni mít respirátor.

skolní jídelna7

Nabídka druhých obědů

Od září 2021 budeme mít nově ve školní jídělně možnost výběru ze dvou obědů!!!         


                                                           plakatSZStravovaniveskolachjpg                informacniletakSJjpg

                                                              V PDF k nahlédnutí ZDE                                                   V PDF k nahlédnutí ZDE      

 

e - mail: jidelna@kosare.cz

mobil: 778 755 833

Záznamník: 595 700 050

 Prodej stravného, více informací ZDE.

skolnijidelna6


  • Prodej stravného na květen 2021

  • pondělí                26. 4. 2021               7.00 - 9.00 hod.


Obědy můžete odhlašovat na

https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni 

Prodej stravného, více informací  ZDE.


 

Finanční limit pro ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ s účinností od 1. září 2020 

   ŠJ ZŠ   

kategorie  7 - 10 let oběd 26,-
     
kategorie 11 - 14 let oběd 28,-
     
kategorie 15 let a více oběd 30,-
     
dospělí oběd 32,-

   ŠJ MŠ

kategorie 3 - 6 let přesnídávka   8,-
  oběd 24,-
  svačina   7,-
  celkem 39,-
kategorie 7 - let   přesnídávka   9,- 
   oběd 26,-
   svačina   8,-
   celkem 43,-
 dospělí  oběd 32,-

   Ředitelka školy: Mgr. Radka Palátová

spagettiUpozornění pro zákonné zástupce žáků

Dle školského zákona 561/2004Sb.§119 se uskutečňuje stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. Podle vyhlášky 107/2005Sb.§4, odst. 9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole. Další dny není možné obědy za dotovanou cenu odebírat.

Pokud dítě onemocní, první den nemoci si může rodič odnést stravu za dotovanou cenu v jídlonosiči. Na další dny se musí strávník odhlásit, jinak mu bude doúčtována plná cena oběda 35 Kč (mzdová a věcná režie). 

V případě neodhlášených obědů vzniká strávníkovi povinnost uhradit náklady za neodhlášené obědy v plné výši a to i tehdy, pokud je neodebere.


VNITŘNÍ PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2020

1) Provoz ŠJ
se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

2) Výdejní doba
pro děti a zaměstnance:     11.45 - 13.50 hod.
pro odběr do jídlonosičů:    11.30 - 11.45 hod.

3)Výše stravného
Výše stravného je určena předpisem ředitele školy, v základních kategoriích činí:
1. kategorie            7 - 10 let                 26,-
2. kategorie          11 - 14 let                 28,-
3. kategorie          15 let a více             32,-

4)Placení stravného:
a) placení se provádí převodem z účtu- inkasem
b) hotově v kanceláři ŠJ
Strávník má nárok na oběd jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda. Stravné na další měsíc musí být zaplaceno v měsíci předcházejícím (v září na říjen a pod.). Nezaplacené obědy nebudou vydávány! Každý strávník si musí zakoupit čip, bez čipu nebude oběd vydán!

5) Přihlášky ke stravování – placení inkasem
Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny každé pondělí 7.00 -  8.00 hod.

6) Odhlášky ze stravování  vždy den předem do 13.00 hod.

    - https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

    - telefonicky: 595 700 050; 778 755 833

    - e-mail: jidelna@kosare.cz

7) Vyúčtování na konci školního roku
Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi :
a) nechat na kontě zůstatek pro příští školní rok.
b) vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu.
Pokud strávník nezadá žádný z požadavků, zůstávají peníze na kontě pro příští školní rok.

8) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna
Každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech strávníci budou s předstihem informováni na nástěnce u vchodu do ŠJ .

9) Jídelníček, spotřební koš
- Skladba jídelníčku je v kompetenci hlavní kuchařky a vedoucí ŠJ, které plní ustanovení vyhlášky 107/2008sb. Tato vyhláška se týká spotřebního koše, který musí plnit každá jídelna. Spotřební koš stanovuje, jaké výživové požadavky mají splňovat jídla podávaná ve ŠJ.

10) Jídelní lístek 
Na každý týden je vyvěšen v prostoru ŠJ a https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

11) Dozor
Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

12) Výdej obědů
Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně  (vyhláška č.107/2005 Sb.§2 odst.7), strávníci je neodnášejí z jídelny, nesnědené jídlo musí strávník vrátit společně s použitým nádobím na určené místo. Porce jídel jsou připravovány podle platných norem. Proto se ustanovení vyhlášky č.107/2005 Sb. vztahují pouze na žáky, kteří se zúčastní vyučovacího procesu – tedy nikoliv na žáky v době jejich nemoci a prázdnin, kdy o ně pečuje rodina. Dítě má na oběd nárok první den nemoci, kdy se podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.§ 4 odst. 9 první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole považuje za pobyt ve škole. Ostatní nepřítomnost žáka ve škole rodiče musí odhlásit.

- Dle školského zákona 561/2004Sb.§119 se uskutečňuje stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole.

- Podle vyhlášky 107/2005Sb.§4, odst. 9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole. Další dny není možné obědy za dotovanou cenu odebírat.

- Pokud dítě onemocní, první den nemoci si může rodič odnést stravu za dotovanou cenu v jídlonosiči od 11.30 - 11.45 hod. Na další dny se musí strávník odhlásit, jinak mu bude doúčtována plná cena oběda 35,- Kč (mzdová a věcná režie).

- V případě neodhlášených obědů vzniká strávníkovi povinnost uhradit náklady za neodhlášené obědy v plné výši a to i tehdy, pokud je neodebere.

13) Vstup na jídelnu
Vstup do prostoru jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd.

14) Chování žáků ve školní jídelně
a) Školní jídelna je součástí základní školy, proto se na chování žáků vztahují pravidla uvedená ve školním řádu. Porušování těchto pravidel je posuzováno jako přestupek proti školnímu řádu.
b) Zodpovědní zástupci žáka uhradí žákem úmyslně způsobené škody na vybavení školní jídelny.
c) Žák se chová k zaměstnancům školní jídelny tak, jak ukládá školní řád.
d) Opakované porušování řádu školní jídelny může být v odůvodněných případech důvodem k vyloučení žáka ze školního stravování.