Stravování

Už prodáváme také svačinky!!! 

 

Obědy můžete odhlašovat na https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

Prodej stravného, více informací ZDE.


svacinka

 Finanční normativy pro ŠJ ZŠ a ŠJ MŠs účinností od 1. března 2019 

 ŠJ ZŠ   

kategorie 6 - 10 let oběd 23,-
  svačina 14,-
kategorie 11 - 14 let oběd 25,-
  svačina 16,-
kategorie 15 let a více oběd 27,-
  svačina 16,-
dospělí oběd 29,-

ŠJ MŠ

kategorie 3 - 6 let přesnídávka 8,-
  oběd 19,-
  svačina 7,-
  celkem 34,-
 kategorie 7 - let   přesnídávka 9,- 
   oběd  20,-
   svačina  8,-
   celkem  37,-
 dospělí  oběd  29,-

Ředitelka školy: Mgr. Radka Palátová
Vyhotovila: Zuzana Domiterová
Dne: 17. 1. 2019  

Upozornění pro zákonné zástupce žáků

Dle školského zákona 561/2004Sb.§119 se uskutečňuje stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. Podle vyhlášky 107/2005Sb.§4, odst. 9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole. Další dny není možné obědy za dotovanou cenu odebírat.

Pokud dítě onemocní, první den nemoci si může rodič odnést stravu za dotovanou cenu v jídlo nosiči. Na další dny se musí strávník odhlásit, jinak mu bude doúčtována plná cena oběda 39 Kč. (mzdová a věcná režie) s účinností od ledna 2012.

V případě neodhlášených obědů vzniká strávníkovi povinnost uhradit náklady za neodhlášené obědy v plné výši a to i tehdy, pokud je neodebere.

 

VNITŘNÍ PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

S ÚČINNOSTÍ OD 02. 09. 2013
1) Provoz ŠJ
se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

2) Výdejní doba
pro děti a zaměstnance 11,45 - 13,50
pro odběr do jídlonosičů 11,45 - 12,00

3)Výše stravného
Výše stravného je určena předpisem ředitele školy, v základních kategoriích činí:
děti 7- 10 let 23,-
11-14 let 25,-
15 let a více 27,-

4)Placení stravného:
a) placení se provádí převodem z účtu- inkasem
b) hotově v kanceláři ŠJ
Strávník má nárok na oběd jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda. Stravné na další měsíc musí být zaplaceno v měsíci předcházejícím (v září na říjen apod.). Nezaplacené obědy nebudou vydávány! Každý strávník si musí zakoupit čip, bez čipu nebude oběd vydán!

5) Přihlášky ke stravování – placení inkasem
Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny : pondělí, pátek- 13,00 - 14,00 hod., středa 7,30 - 8,00 hod.

6) Odhlášky ze stravování
Na přechodnou dobu se provádí v kanceláři ŠJ osobně či telefonicky na čísle 595700050, každý pracovní den v době od 8,00 hodin do 14,00 hodin, na další dny. K dispozici je i telefonní záznamník.

7) Vyúčtování na konci školního roku
Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi :
a) nechat na kontě zůstatek pro příští školní rok.
b) vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu.
Pokud strávník nezadá žádný z požadavků, zůstávají peníze na kontě pro příští školní rok.

8) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna
Každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech strávníci budou s předstihem informováni na nástěnce u vchodu do ŠJ .

9) Výběr ze dvou jídel
Na internetových stránkách www.strava.cz , si najdete podrobný návod k přihlašování stravy a také je potřeba, vyplnit přihlášku, kterou odevzdáte vedoucí ŠJ. - Jídlo č.2 vaříme pouze pokud se přihlásí více než 15 strávníků, takže i když si přihlásíte oběd č. 2, nemusí se z ekonomických důvodů vařit, v tomto případě má strávník oběd č.1.
- Odhlašujeme obědy vždy do 14,00 na další den
- Obědy č. 1 jsou dány platbou, oběd č. 2 přihlašujeme sami
- Obědy č. 2 vždy přihlašujeme do čtvrtka 14,00 na následující týden
- Odhlašujeme do 14,00 na následující den
- Skladba jídelníčku je plně v kompetenci ved. kuchařky, která plní ustanovení vyhlášky 107/2008sb. Tato vyhláška se týká spotřebního koše, který musí plnit každá jídelna. Spotřební koš stanovuje,jaké výživové požadavky mají splňovat jídla podávaná ve ŠJ. Vaše stížnosti, nebo připomínky, mohou být diskutovány, nejsou však závazné pro ŠJ.
- Vaše konto na www.strava.cz, si plně ovládáte sami. Za chyby vzniklé vaší manipulací neručíme. Pokud potřebujete poradit volejte 59 570 00 50.
- Výběr stravného bude probíhat vždy kolem dvacátého v měsíci, abyste měli čas si vybrat z jídel. Pokud nemáte zakoupené stravné, nejde s kontem manipulovat.

10) Jídelní lístek
Na každý týden je vyvěšen v prostoru ŠJ a dále je vyvěšen na webových stránkách školy.

11) Dozor
Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

12) Výdej obědů
Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně ( vyhláška č.107/2005 Sb.§2 odst.7), strávníci je neodnášejí z místnosti, nesnědené jídlo musí strávník vrátit společně s použitým nádobím na určené místo. Porce jídel jsou připravovány podle platných norem. Proto se ustanovení vyhlášky č.107/2005 Sb. vztahují pouze na žáky, kteří se zúčastní vyučovacího procesu – tedy nikoliv na žáky v době jejich nemoci a prázdnin, kdy o ně pečuje rodina. Dítě má na oběd nárok první den nemoci, kdy se podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.§ 4 odst. 9 první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole považuje za pobyt ve škole. Ostatní nepřítomnost žáka ve škole rodiče musí odhlásit. - Dle školského zákona 561/2004Sb.§119 se uskutečňuje stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole.
- Podle vyhlášky 107/2005Sb.§4, odst. 9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole. Další dny není možné obědy za dotovanou cenu odebírat.
- Pokud dítě onemocní, první den nemoci si může rodič odnést stravu za dotovanou cenu v jídlo nosiči. Na další dny se musí strávník odhlásit, jinak mu bude doúčtována plná cena oběda 48 Kč. (mzdová a věcná režie) s účinností od ledna 2012.
- V případě neodhlášených obědů vzniká strávníkovi povinnost uhradit náklady za neodhlášené obědy v plné výši a to i tehdy, pokud je neodebere.

13) Vstup na jídelnu
Vstup do prostoru jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd.

14) Chování žáků ve školní jídelně
a) Školní jídelna je součástí základní školy, proto se na chování žáků vztahují pravidla uvedená ve školním řádu. Porušování těchto pravidel je posuzováno jako přestupek proti školnímu řádu.
b) Zodpovědní zástupci žáka uhradí žákem úmyslně způsobené škody na vybavení školní jídelny.
c) Žák se chová k zaměstnancům školní jídelny tak, jak ukládá školní řád.
d) Opakované porušování řádu školní jídelny může být v odůvodněných případech důvodem k vyloučení žáka ze školního stravování.

15) Organizační zajištění provozu :
vedoucí ŠJ : Domiterová Zuzana
vedoucí kuchařka a účetní ŠJ : Bártlová Pavla

16) Dotazy, připomínky
Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí, nebo s vedoucí kuchařkou u výdeje ve ŠJ.