Platební informace:

Poplatek za školní družinu činí 100,- Kč měsíčně. Je možno zaplatit i jednorázově za pololetí, tj. 500,- Kč nebo celý školní rok, tj. 1000,- Kč. Platby jsou hrazeny bankovním převodem nebo výjimečně v hotovosti u vychovatelek školní družiny.

Nebude-li žák řádně písemně odhlášen, je zákonný zástupce povinen uhradit stanovený příspěvek v plné výši i za měsíc, kdy žák zařízení již nenavštěvuje. Pokud za žáka není uhrazena úplata, ředitel školy rozhodne o vyloučení žáka z účasti ve školní družině.

Snížení a osvobození od úplaty:

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

  • účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi;
  • účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách;
  • účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře, a tuto skutečnost prokáže řediteli;
  • snížení nebo osvobození od úplaty v daném zařízení je možné i z důvodu, kdy dítě nebude pobývat ani jeden den v daném zařízení z důvodu nemoci, rekonvalescence, pozdějšího nástupu dětí do zařízení, nebo z vážných rodinných důvodů (distanční výuka, rotační výuka aj.)