Kariérový poradce

Kariérový poradce

Naše škola je od ledna 2021  zapojena do projektu Podpora kariérového poradenství z rozpočtu SMO na rok 2021. Podpora kariérových poradců  na základních školách systémově pokračuje od roku 2020, a to jednak formou poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu kariérového poradenství, dále podporou a spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z.s. a jednak podporou kariérového poradenství v rámci projektu MAP ORP Ostrava II (pracovní skupina Kariérové poradenství navrhuje aplikaci zajímavých a přínosných aktivit do škol; členem této PS je i zástupce Moravskoslezského patku zaměstnanosti).

Projekt je nastaven na jednoduchém modelu spolupráce, a to  města  – Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s. (MSK PZ)  – konkrétních základních škol  – kariérových poradců, kdy každý z těchto subjektů má jasně vymezenou svoji roli a úlohu v projektu.

Náplň práce kariérového poradce:

 • podílení se na tvorbě kariérového poradenství na školách
 • podílení se na spolupráci a realizaci web platformy pro rozšířenou činnost KP na školách ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z.s.
 • podílení se na definování potřeb žáků v oblasti KP
 • podílení se na přípravě programu exkurzí pro ostravské školy
 • podílení se na testování nástrojů pro potřeby KP
 • účast na jednáních a vzdělávacích aktivitách souvisejících s kariérovým poradenstvím
 • sledování aktuálního stavu trhu práce a vnějšího prostředí školy související s KP
 • aktivní spolupráce s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z.s.
 • účast na jednáních školního poradenského pracoviště
 • poradenská činnost pro žáky a rodiče
 • identifikace schopností, zájmů, dovedností a vzdělávacích potřeb žáků s využitím kariérové diagnostiky
 • aktivizace a podpora žáka k zodpovědnému řízení vlastní kariéry
 • realizace skupinového a individuálního poradenství zaměřeného na volbu zejména vzdělávací a návazné profesní dráhy
 • přenos informací o povoláních, jejich obsahu a předpokladech pro jejich úspěšné vykonávání, informace o oborech, povoláních a profesních cestách
 • postupné a soustavné poskytování informací žákům, přiměřených jejich vývojové úrovni, i potřebných informací rodičům o hlavních typech a druzích středních škol a jejich společenském poslání, o možnostech a požadavcích studia na nich, o soustavě studijních a učebních oborů, které lze na středních školách studovat, o povoláních, pro která tato studijní a učební obory své absolventy připravují
 • spolupráce při výběru povolání, resp. výběru střední školy
 • organizace informačních, poradenských a vzdělávacích akcí k volbě povolání pro rodiče, žáky
 • vedení dokumentace k poskytované poradenské službě
 • spolupráce v zájmu klienta s dalšími poradenskými subjekty
 • zajištění včasného vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu
 • zpracování přehledu o přijetí žáků