Školní poradenské pracoviště

Registrační číslo: (CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577)

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Protože naše škola byla vybrána jako pilotní pro obvod Ostrava-Jih, vzniklo v rámci tohoto projektu nové Školní poradenské pracoviště, které tvoří pozice školního psychologa, speciálního a sociálního pedagoga a školního asistenta. Jejich práce je zaměřena na žáky znevýhodněné, selhávající v učebním procesu, s výukovými a výchovnými problémy.

Speciální pedagog se věnuje dětem, kterým byly v PPP nebo SPC diagnostikovány specifické vývojové poruchy učení nebo specificky narušený vývoj řeči.

 Sociální pedagog společně se školním asistentem poskytují základní nepedagogickou podporu přímo v rodinách žáků, spolupracují s rodiči, zprostředkovávají komunikaci mezi rodinou a školou, spolupracují s OSPOD a jinými institucemi. Velmi důležitou součástí práce školního asistenta je školní i mimoškolní příprava na vyučování-doučování dětí selhávajících v učebním procesu.

Školní psycholog spolu s vedením školy koordinuje celý projekt, zajišťuje mimo jiné i proškolování pedagogů v rámci Inkluze.

Blíže seznámit se s tímto projektem Magistrátu města Ostravy můžete na stránkách https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/ a také můžete čerpat aktuální informace na oficiálních webových stránkách města Ostravy k oblasti vzdělávání TalentOVA!!!

Byla založena facebooková stránka Inkluze v Ostravě v rámci projetků, kde najdete užitečné a katuálnější informace: facebook.com/InkluzeOstrava/

Doporučený postup rodičům na šikanování jejich dítěte zde.

Školní poradenské pracoviště

  •  slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
  • pomáhá koordinovaně a komplexně řešit vzniklé problémy v oblasti výukové a sociální
  •  tým ŠPP tvoří  metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, kariérní poradce,  speciální pedagog, sociální pedagog a školní asistent.
  •  

Metodik prevence – Mgr. Markéta Boucná
tel.: 595 700 041
email: boucna@kosare.cz
Konzultační hodiny:
Pondělí 13:15 – 14:00 hod.

Více informací naleznete zde.

Minimální preventivní program na školní rok 2021/2022 naleznete zde 

Výchovný poradce – Mgr. Zdeňka Nováková
tel: 595 700 043
email: novakova@kosare.cz
Konzultační hodiny:
Úterý: 13:00 – 15:30 hod.

Více informací naleznete zde.

Školní psycholog – PhDr. Ludmila Sýkorová
tel: 595 700 053
email: psycholog@kosare.cz
Konzultační hodiny:
Středa:  7:30 – 15:00 hod.
Čtvrtek: 7:30 – 15:00 hod.

Více informací naleznete zde.

Kariérový poradce – Mgr. Lenka Kneysová
tel: 595 700 054
email: kneysova@kosare.cz
Konzultační hodiny:
Úterý: 14:00 – 15:00 hod.

Více informací naleznete zde.

Školní speciální pedagog – Mgr. Kateřina Klimszová
tel: 595 700 053
e-mail: specialnipedagog@kosare.cz
Konzultační hodiny:
Pondělí – pátek: 7:00 – 13:30 hod.

Více informací naleznete zde.

Sociální pedagog – Mgr. Margita Konečná
tel: 595 700 052
e-mail: socialnipedagog@kosare.cz
Konzultační hodiny :

Pondělí – pátek:  7:30 – 14:00 hod.

Více informací naleznete zde.

Školní asistent –  Kamila Štěpánková
tel: 595 700 052
e-mail: skolniasistent@kosare.cz
Konzultační hodiny:
Pondělí – pátek: 8:30 – 15:00 hod.

 Více informací naleznete zde.