Metodik prevence

Metodik prevence

Činnosti školního metodika prevence

 • Metodická a koordinační činnost
 • Tvorba a kontrola realizace Minimálního preventivního programu.
 • Koordinace a spolupráce na realizaci aktivit zaměřených na všechny formy rizikového chování.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků.
 • Seznámení s krizovými plány školy.
 • Seznámení se sítí odborné pomoci.
 • Poskytnutí odborné literatury a dalších studijních materiálů.
 • Koordinace přípravy a realizace spolupráce s jinými organizacemi.
 • Shromažďování zpráv a vedení záznamů o žácích v souvislosti s problematikou rizikového chování.

Informační činnost

 • Předávání odborných informací o problematice na poli rizikového chování ostatním pedagogům, žákům, rodičům.
 • Vedení a aktualizování databáze spolupracujících subjektů.
 • Prezentace výsledků školy v oblasti prevence rizikového chování.

 

Poradenská činnost

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně – patologického chování
 • Poskytování poradenských služeb žákům a jejich rodičům.
 • Zajištění péče odborného pracoviště pro potřebné žáky.
 • Spolupráce s třídními učiteli, výchovným poradcem a školním psychologem při zachycování varovných jevů z hlediska možného rozvoje rizikového chování.