Výchovný poradce

Výchovný poradce

Mgr. Zdeňka Nováková
tel: 595 700 043
konzultační hodiny:
 úterý 13,00 – 15,30 hod

Náplň práce výchovného poradce

Péče o žáky s výukovými potížemi a speciálními potřebami 
– ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy 
– předkládá učitelům, ředitelce školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky 
– zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC 
– pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro vyšetření v PPP, SPC 
– podílí se společně s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace integrovaného žáka 
– metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči 
– poskytuje poradenskou péči pro rodiče 

 

Aktuální informace o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vyhláška 27/2016 Sb. přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ke svému vzdělávání potřebují podpůrná opatření. 
Škola poskytuje toto podpůrné opatření, pokud má žák při vzdělávání obtíže. Jestliže se jedná o obtíže pouze v jednom předmětu, zajistí daný vyučující po domluvě se zákonným zástupcem drobné úpravy (metody, výukové postupy, hodnocení ).
Pokud se u žáka projeví obtíže ve více předmětech, úpravy vyžadují spolupráci více pedagogů, vytváří škola nově Plán pedagogické podpory – PLPP. Jedná se o dokument, ve kterém jsou uvedeny potřeby úprav ve vzdělávání žáka, návrh na úpravy a v jakém předmětu. Podpůrná opatření budou uplatňována ve škole, ale také v rámci domácí přípravy, kdy učitel poradí rodičům, jak má doma se svým dítětem pracovat. Společně se zákonnými zástupci se vyhodnocuje efektivita zvolených úprav. Jestliže nedojde ke zlepšení ve vzdělávání žáka, pak zákonným zástupcům škola doporučí návštěvu školského poradenského zařízení. Školské poradenské zařízení provede posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka a vypracuje zprávu z vyšetření a také Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Jestliže zákonný zástupce nenavštíví na doporučení školy školské poradenské zařízení a způsobí tak žákovi obtíže při vzdělávání, může se škola obrátit na zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí požádat o součinnost. 

 Péče o žáky s výchovnými problémy 
– v součinnosti s ostatními pedagogy iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost 
– podle svých možností připravuje výchovné programy zaměřené na nápravu chování těchto žáků 
– pomáhá třídním učitelům s vedením dokumentace těchto žáků 
– poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích 
– spolupracuje s dalšími institucemi 

Další metodická a informační činnost 
– předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogům (oblast jednotlivých výsledků vyšetření)
– poskytuje poradenskou činnost pro rodiče 
– spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně kulturního prostředí 
– ve spolupráci s ostatními pedagogy se podílí na zavádění a vyhodnocení preventivních programů   (protidrogová prevence, šikanování, vandalismus apod.) 
– navrhuje řešení konfliktních situací (rodič – učitel, žák – učitel, žák – žák) 
– spolupracuje s třídními učiteli a speciálním pedagogem na tvorbě individuálních studijních plánů a provádí jejich vyhodnocení 

Volba povolání 
– poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro rodiče a žáky 
– informuje o studijních možnostech 

-zajišťuje vydávání zápisových lístků
– spolupracuje s ostatními pedagogy na zapracování témat s problematikou volby povolánídojednotlivých učebních plánů 
– spolupracuje s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice 

 

Dokumentace 

– soustřeďuje dokumentaci o žácích v poradenské péči 
– vede databázi žáků s vývojovými poruchami učeni, integrovaných žáků, pravidelně ji aktualizuje 
– vede jejich evidenci individuálních studijních plánů 
– s ostatními pedagogy provádí vyhodnocení účinnosti individuálních studijních plánů

Výchovná poradkyně trvale spolupracuje s:

– třídními učiteli

– vedením školy

– členy ŠPP (školní poradenské pracoviště)

– školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)

– dalšími institucemi při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy