Registrační číslo: (CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577)

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Protože naše škola byla vybrána jako pilotní pro obvod Ostrava-Jih, vzniklo v rámci tohoto projektu nové Školní poradenské pracoviště, které tvoří pozice školního psychologa, speciálního a sociálního pedagoga a školního asistenta. Jejich práce je zaměřena na žáky znevýhodněné, selhávající v učebním procesu, s výukovými a výchovnými problémy.

Speciální pedagog se věnuje dětem, kterým byly v PPP nebo SPC diagnostikovány specifické vývojové poruchy učení nebo specificky narušený vývoj řeči.

 Sociální pedagog společně se školním asistentem poskytují základní nepedagogickou podporu přímo v rodinách žáků, spolupracují s rodiči, zprostředkovávají komunikaci mezi rodinou a školou, spolupracují s OSPOD a jinými institucemi. Velmi důležitou součástí práce školního asistenta je školní i mimoškolní příprava na vyučování-doučování dětí selhávajících v učebním procesu.

Školní psycholog spolu s vedením školy koordinuje celý projekt, zajišťuje mimo jiné i proškolování pedagogů v rámci Inkluze.

Blíže seznámit se s tímto projektem Magistrátu města Ostravy můžete na stránkách https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/ a také můžete čerpat aktuální informace na oficiálních webových stránkách města Ostravy k oblasti vzdělávání TalentOVA!!!

Byla založena facebooková stránka Inkluze v Ostravě v rámci projetků, kde najdete užitečné a katuálnější informace: facebook.com/InkluzeOstrava/