English

Na základě stále se zvyšující důležitosti připravovat dítě předškolního věku k budoucímu osvojování jazyků, zařadila naše mateřská škola seznamování s angličtinou do výchovně vzdělávacího procesu. Bilingvní program je zařazován do třídního vzdělávacího programu průběžně, přizpůsobuje se přirozeným potřebám i možnostem dětí nebo také aktuálnímu tématu. Děti jsou seznamovány s anglickým jazykem formou her, básniček, poslechem . písniček, pohybovými aktivitami nebo jiným zábavným způsobem. Tato výuková metoda děti připravuje na výuku anglického jazyka na základní škole.